Februar2021

Virkon S plv. 1 kg

Virkon S plv. 1 kg

Virkon S plv. 1 kg
VYSOKOÚČINNÝ ŠIROKOSPEKTRÁLNY VIROCÍDNY DEZINFEKČNÝ PRÍPRAVOK ...[VIAC]...
Váha / Objem: 1,00 kg
Dostupnosť: Externý sklad (2-3 dni)
Cena: 32,90 € Eur s 20% DPH (27,42 Eur bez DPH)
Cena za 1 ks: 32,90 Eur
Množstvo:
ks
Kód produktu: #5545
Výrobca:
KontaktFacebook

Nezávislými testami dokázaná účinnosť voči širokému spektru ochorenia vyvolávajúcich organizmov – vírusom, baktériám, hubám.

Účinný na pórovité povrchy, v tvrdej vode, pri nízkych teplotách a za prítomnosti organických látok

Návod na použitie:
Pridajte 50g do 5 litrov vody aby ste dosiahli pomer 1:100 (1% roztok). Aplikujte pomocou vhodného rozprašovača v množstve 300 ml/m2. Nechajte pôsobiť 10 minút. Pri nízkych teplotách a znečistených povrchoch môže byť potrebná doba pôsobenia až 30 minút.

OPATRENIA PRVEJ POMOCI
Všeobecné: Osobe v bezvedomí nikdy nepodávajte nič do úst. Ak symptómy pretrvávajú alebo ak existujú akékoľvek pochybnosti vyhľadajte lekársku pomoc.

Dýchanie: Pri nadýchaní postihnutého preniesť na čerstvý vzduch, uložiť ležmo. Pokiaľ postihnutý prestane dýchať: umelé dýchanie.
Zasiahnutie pokožky: Okamžite umyte väčším množstvom vody. Poraďte sa s lekárom.
Zasiahnutie očí: Odstráňte kontaktné šošovky. Okamžite umyte väčším množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití: NEVYVOLÁVAŤ zvracanie. Ak je postihnutý pri vedomí, vypiť väčšie množstvo vody. Zavolať lekársku pomoc, môže byť potrebné použitie kyslíka. Okamžite konzultovať s lekárom. Na dezinfekciu povrchov a zariadenia vo veterinárnych ambulanciách a priestoroch na ustajnenie zvierat, vrátane kotercov, útulkov a stajní. Takisto sa môže použiť do dezinfekčných rohoží. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste. Po otvorení obsah ihneď použite. Zabráňte aby sa koncentrát alebo roztok dostali priamo do vodných zdrojov. Nemiešajte s inými chemikáliami. Nenamáčajte kovové objekty po dobu dlhšiu ako 10 minút. 1% roztok Virkon®S zostáva stabilný približne 5 dní.

Upozornenia Biocídna aktívna zložka:
pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate) 497g/kg

• Dráždi pokožku
• Riziko vážneho poškodenia očí
• Škodlivý pre vodné organizmy
• Uchovávajte mimo dosahu detí
• Nevdychujte prach
• Zabráňte kontaktu s pokožkou a s očami
• V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc
• Používajte vhodné ochranné pracovné prostriedky, ochranné rukavice a ochranu očí/tváre
• Tento prípravok a jeho obal musia byť likvidované ako nebezpečný odpad

Obsahuje: dipotassium peroxodisulphate. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Núdzové telefónne číslo: Toxikologické informačné centrum 02/54 77 41 66