Odstúpenie od zmluvy

PRÍLOHA č.1

[STIAHNUŤ]

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci:

Meno a priezvisko:....................................

Ulica a číslo:........................................................

Mesto:.................................PSČ:...............................

Tel:...........................................e-mail:............................................

Predávajúci:

RoPeSh s.r.o.

Hlinkova 37

040 01  Košice

IČO: 46215662

IČ DPH: SK2023295010

 

Týmto oznamujem že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy /zmluvy o poskytnutí služby/ nehodiace sa škrtnite/.

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej  stránky: WWW.FARMAMIX.SK Bola mi potvrdená

objednávka č.:.......................zo dňa:........................ Tovar mi bol doručený dňa /deň prevzatia/:

............................. číslo faktúry:.............................

Žiadam o vrátenie: /nehodiace sa škrtnite/:

  1. Plnej hodnoty faktúry /všetok fakturovaný tovar/
  2. čiastočnej hodnoty  faktúry:

Zoznam vráteného predmetu zmluvy a počet kusov:

..................................................................................................................................

................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Požadovaná hodnota k vráteniu:..........................................

Požadovanú sumu mi vráťte:

  1. poštovým poukazom na adresu:

Meno a priezvisko:................................................. Ulica číslo:..........................................

Mesto:...........................................PSČ:.............................

2.Prevodom na č účtu: IBAN: ...............................................................................

Sumarizácia zásielky:

1.odstúpenie od zmluvy

2.faktúra,

  1. tovar,
  2. príslušenstvo ak je predmetom odstúpenia tovar.

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dni odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný/-á zaslať tovar predávajúcemu.

 

 

V............................................dňa....................................Podpis:....................................

 

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.farmamix.sk