Februar2021

Odstúpenie od zmluvy

PRÍLOHA č.1

[STIAHNUŤ]

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)RoPeSh s.r.o.
Košická Polianka 250
PSČ: 044 41 Košická Polianka
IČO: 46 215 662

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy, v súvislosti s nasledovným produktom:...........................................................................................................................................................................Dátum objednania: ...........................................................................................................................................


Meno a priezvisko spotrebiteľa: .......................................................................................................................


Adresa spotrebiteľa: .........................................................................................................................................


V ................................., dňa .............................................................................
Podpis spotrebiteľa